Algemene Voorwaarden

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel voor Midden Nederland. Nr: 11048505.

Artikel 1. Definities

In deze consumentenvoorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud.
Consumentenvoorwaarden: deze consumentenvoorwaarden van A2SP, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt.
Bezoeker: de natuurlijke persoon (consument) die gebruik maakt van de websites en de diensten.
Diensten: de dienstverlening op de websites bestaande uit het verstrekken van informatie over gespecificeerde voertuigen, specifieke bedrijven en de mogelijkheid tot het maken van een onlineafspraak door een bezoeker bij een bedrijf.
Vergoeding: het bedrag dat Bezoeker voor de geleverde dienst(en) verschuldigd is;
Bedrijf: een onderneming waarmee A2SP een overeenkomst heeft gesloten en bij wie bezoekers via de websites van A2SP afspraken kunnen maken.
De websites: alle websites van A2SP, waaronder bijvoorbeeld www.a2sp.nl, www.autocheck.nl en www.autoafspraak.nl;

Artikel 2. Algemeen

2.1 Deze consumentenvoorwaarden zijn van toepassing op al het gebruik van de websites en de diensten en alle eventuele aanbiedingen van A2SP aan consumenten. Door gebruik te maken van de websites en de dienst, aanvaardt bezoeker de toepasselijkheid van de consumentenvoorwaarden.
2.2 Bezoeker is zelf verantwoordelijk voor het desgewenst opslaan en printen van de consumentenvoorwaarden, door middel van daartoe op de websites beschikbare faciliteiten en voor de toegankelijkheid van de opgeslagen kopie.
2.3 A2SP is te allen tijde gerechtigd deze consumentenvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
2.4 A2SP wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van bezoeker van de hand.
2.5 Indien en voor zover enige bepaling van de consumentenvoorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de consumentenvoorwaarden onverminderd van kracht blijven. A2SP zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

Artikel 3. Aanbod

3.1 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
3.2 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden A2SP niet.

Artikel 4. DienstenArtikel 5. Websites

5.1 De websites zijn bestemd voor het verstrekken van informatie aan bezoekers. A2SP heeft de inhoud van de websites met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar kan geen garanties geven met betrekking tot de aard of de inhoud van de informatie op de websites. A2SP is niet aansprakelijk voor de inhoud van de op de websites vermelde informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. 5.2 Alle auteursrechten en andere rechten van intellectueel eigendom op de inhoud van deze websites behoren toe aan A2SP. De inhoud van de website mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van A2SP worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt. 5.3 De websites bevatten verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites van derden. A2SP heeft geen zeggenschap over deze websites. A2SP is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites. 5.4 A2SP is gerechtigd de websites (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of te beperken in het geval dit bijvoorbeeld noodzakelijk is voor onderhouden of het aanpassen van de websites, zonder dat hierdoor enig recht van bezoeker op schadevergoeding jegens A2SP ontstaat.

Artikel 6. AutoCheck.nl

6.1 A2SP biedt via de website autocheck.nl informatie aan betreffende door de Bezoeker gespecificeerde voertuigen. Bezoeker is voor deze informatie een Vergoeding aan A2SP verschuldigd. 6.2 A2SP verkrijgt de door haar te verstrekken informatie van derden en controleert deze informatie niet op juistheid of volledigheid. A2SP staat niet in voor de juistheid of volledigheid van de verstrekte informatie. 6.3 A2SP verstrekt de informatie via Internet aan het door Bezoeker opgegeven e-mailadres. Bezoeker is zelf verantwoordelijk voor het kunnen beschikken over en het functioneren van de noodzakelijke hard- en software, waaronder tevens begrepen de noodzakelijke randapparatuur en verbindingen, ten behoeve van de overeengekomen dienstverlening.

Artikel 7. Onlineafspraak

7.1 Bezoeker garandeert dat alle door hem via de website opgegeven (persoons)gegevens die benodigd zijn voor het maken van een onlineafspraak volledig, juist en actueel zijn. 7.2 A2SP is niet aansprakelijk voor onvolledige of onjuiste afspraken.

Artikel 8. e-mail/sms dienst

8.1 Indien beschikbaar zend A2SP ter bevestiging van de gemaakte onlineafspraak een email aan het door de bezoeker opgegeven e-mailadres of een SMS bericht (Short Message Service) aan het door de bezoeker opgegeven telefoonnummer. Voor de bezoeker zijn hieraan geen kostenverbonden. 8.2 De elektronische communicatie wordt geacht te zijn ontvangen op de dag van verzending. Indien de communicatie niet is ontvangen door een afleverings- en/of toegankelijkheidsprobleem (hardware of software), komt dit geheel voor risico van bezoeker.

Artikel 9. Privacy

9.1 De door bezoekers verstrekte persoonsgegevens kunnen op verschillende manieren gebruikt worden. Primair worden uw gegevens verwerkt in het kader van de totstandkoming van een overeenkomst met A2SP of één van de deelnemende bedrijven. Daarnaast kunnen wij uw gegevens ook gebruiken voor marketing- en promotiedoeleinden van A2SP of één van onze partners. Informatie of een aanbieding van een samenwerkende partner zal rechtstreeks aan u kenbaar gemaakt worden door de betreffende partner zelf. De herkomst van uw persoonsgegevens zal wel herleidbaar zijn tot A2SP. Indien u daartoe toestemming geeft bij het aanmelden voor de nieuwsbrief zullen uw persoonsgegevens worden gebruikt voor het per post of e-mail toesturen van informatie over producten/diensten van door ons geselecteerde derden. Indien u persoonsgegevens aanlevert verklaart u zich akkoord met deze doeleinden. 9.2 A2SP draagt er zorg voor dat de verzameling van de persoonsgegevens voldoet aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Het op de website opgenomen Privacy Reglement is van toepassing op het gebruik van de persoonsgegevens en de andere door A2SP verzamelde gegevens alsmede op de vertrouwelijke informatie die via de website wordt verspreid.

Artikel 10. Spam/harvesten

10.1 Het gebruik van gegevens van de bedrijven die via de websites openbaar zijn gemaakt, waaronder mede -maar niet beperkt tot - e-mailadressen en/of adresgegevens van de bedrijven, is enkel en alleen toegestaan met het oog op het gebruikmaken van de diensten van A2SP. Het is onder geen beding toegestaan de gegevens van de bedrijven te verwerken voor enig ander doel, hetgeen onder meer inhoudt dat het verboden is: het (ongevraagd) initiëren van iedere vorm van commerciële communicatie door middel van e-mail, fax, post of anderszins met (een) bedrij(f)ven, althans het direct of indirect promoten van de goederen, diensten en/of ondernemingen; iedere andere vorm van ongevraagde communicatie; gegevens van bedrijven te verzamelen om welke reden dan ook.

Artikel 11. Aansprakelijkheid A2SP

11.1 De aansprakelijkheid van A2SP is beperkt tot het opnieuw verrichten van de afgenomen dienst(en). Indien A2SP niet in staat is de dienst opnieuw te verrichten, dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot het aan Bezoeker voor de dienst in rekening gebrachte vergoeding. 11.2 Onverminderd het bovenstaande is A2SP niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen van derden waarvan A2SP zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient, dan wel te wijten is aan onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de bezoeker. 11.3 Iedere aanspraak op vergoeding van schade vervalt na verloop van 12 maanden na de gebeurtenis waardoor de schade is veroorzaakt, tenzij A2SP binnen deze termijn aansprakelijk is gesteld.

Artikel 12. Overmacht

12.1 Onder overmacht wordt in deze consumenten voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop A2SP geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor A2SP niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van A2SP, haar leveranciers of van haar hulppersonen worden daaronder begrepen. 12.2 A2SP heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat A2SP zijn verbintenis had moeten nakomen.

Artikel 13. Geschillen

13.1 Van deze consumentenvoorwaarden is steeds van toepassing de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst 13.2 Op deze consumentenvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. 13.3 Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het Arrondissement Utrecht. Versie 27 oktober 2010